شرکت امتداد » مهندسی نفت و گاز

مهندسی نفت و گاز

pic35

شرکت مهندسی امتداد در دوره های مرتبط با حوزه های مهندسی نفت، طیف وسیعی از دوره­ های تخصصی متناسب سازی شده در زمینه ­های متنوع مانند زمین­ شناسی، ژئوفیزیک، مهندسی مخزن، مهندسی حفاری و مهندسی تولید را ارائه می­دهد.

۱ـ  زمین شناسی

 • تحلیل زمین ­شناسی ساختاری در سیستم­های هیدروکربنی
 • مخازن شکاف­دار
 • مدل­سازی زمین آماری مخزن
 • زمین­ شناسی نفت
 • زمین­ آمار کاربردی
 • اقتصاد اکتشاف نفت
 • سیستم ­های زمین­ شناسی نفت در آب­ های عمیق
 • تحلیل حوضه ­های رسوبی و مدل­سازی سیستم­های نفتی
 • ژئوشیمی نفت ­و ­گاز
 • رسوب شناسی
 • شناخت مخازن شکاف­دار
 • زمین شناسی مخازن ناهمگون
 • نمودارگیری گل حفاری

۲ـ  ژئوفیزیک

 • کاربرد روش­ های لرزه ­نگاری در تحلیل مخازن کربناته
 • تفسیر لرزه­ نگاری در آب های عمیق
 • پتروفیزیک لرزه­ نگاری و خواص سنگ مخزن
 • فیزیک سنگ
 • تفسیر ساختاری لرزه­نگاری
 • برداشت و پردازش داده‌های لرزه‌ای
 • تفسیر کاربردی لرزه نگاری

۳ـ پتروفیزیک

 • شناخت پتروفیزیکی کاربردی مخزن
 • ارزیابی سازند در مخازن کربناته
 • نمودارگیری تولید
 • روش­ های چاه پیمایی و ارزیابی سازند
 • روش­ های آماری و پتروفیزیک
 • حفظ ساختار منسجم چاه
 • پایش مخزن
 • تحلیل یکپارچه مخزن
 • تفسیر داده های مغزه و چاه پیمایی
 • پتروفیزیک مخازن کربناته
 • آشنایی با پتروفیزیک برای مهندسان حفاری

۴ـ  مهندسی مخزن

 • اصول مهندسی مخزن
 • مدیریت یکپارچه مخزن
 • خواص سیال های مخزن
 • تحلیل و طراحی چاه آزمایی
 • فرآیند ازدیاد برداشت و بهبود بازیابی نفت(EOR)
 • مهندسی مخزن کاربردی
 • شبیه سازی مخزن
 • تهیه مطالعات یکپارچه از مخزن
 • مدیریت و پایش مخزن
 • ارزیابی ذخایر نفت و گاز
 • پیش­بینی تولید و تخمین ذخایر در مخازن نفت و گاز با تراوایی پایین
 • تطابق تاریخچه و بهینه­سازی مخزن
 • تفسیر چاه آزمایی

۵ـ  مهندسی حفاری

 • دوره های کنترل چاه(Well Control IWCF & WellCAP IADC)
 • ارزیابی یکپارچگی سیمانکاری چاه(Cement Integrity Evaluation)
 • مهندسی طراحی و ساخت چاه
 • بهینه سازی حفاری
 • حفاری افقی، حفاری افقی با طول زیاد و  حفاری چندجانبه
 • مدیریت ریسک پروژه های حفاری
 • حفاری در آب های عمیق
 • عملیات حفاری دریایی
 • سیالات حفاری

۶ـ مهندسی تولید

 • مهندسی تولید و تکمیل چاه
 • آشنایی با حوزه اطمینان از سلامت جریان(Flow Assurance)
 • مدل­سازی یکپارچه تولید و عملیات چاه
 • نمودارگیری در تولید
 • روش شکاف هیدرولیکی(Hydraulic Fracturing)
 • فناوری فرازآوری مصنوعی(Artificial Lift)
 • فناوری­ های تولید از چاه
 • سیستم ­های Gas Lift
 • صدمه به سازند و مهاجرت
 • روش های کنترل ماسه
 • بهینه سازی تولید زیرسطحی
 • نمودارگیری تولید کاربردی و پایش مخزن
 • تحلیل داده های تولید
Top