شرکت امتداد » تحلیل تصمیم گیری و اقتصاد نفت در پروژه های بالادستی

تحلیل تصمیم گیری و اقتصاد نفت در پروژه های بالادستی

محتوی و سرفصل دوره

روز اول:

 • ارزیابی پیش از دوره
 • مقدمه
 • چرا ارزیابی اقتصادی؟
 • هدف دوره
 • اهداف معمول شرکت نفت و گازی
 • فعالیت های معمول صنعت نفت و گاز
 • برنامه های هزینه کرد سرمایه
 • فرآیند پایه ای ارزیابی اقتصادی
 • تورم
 • تعریف تورم
 • انواع تورم
 • شاخص قیمت مصرف کننده
 • عوامل ریسک (توصیف ساده)
 • سود ساده و مرکب
 • فرمول سود مرکب
 • نرخ سود موثر و اسمی
 • ارزش زمانی پول
 • تعادل(هم ارزی)
 • جداول بهره
 • ارزش آتی مبلغ فعلی
 • ارزش فعلی مبلغ آتی
 • ارزش آتی اقساط قابل پرداخت و پرداخت دوره ای (مقرری سالیانه عادی)
 • ارزش فعلی اقساط قابل پرداخت و پرداخت دوره ای (مقرری سالیانه عادی)
 • تامین سرمایه پروژه ای
 • برنامه استهلاک وام(برنامه پرداخت وام)
 • پرداخت های دوره ای ثابت
 • پرداخت های اصل پول ثابت
 • پرداخت های صرفا سود
 • بهره طول دوره ساخت
 • کاربرد های صفحه نرم افزاری (اکسل)
 • کاربردهای مالی اکسل برای تعادل
 • کاربردهای مالی اکسل برای استهلاک وام

روز دوم

 • مدل جریان نقدی پیش از مالیات
 • تعریف جریان نقدی
 • درآمد ناخالص
 • الزامات داده پایه ای
 • پیش بینی جریان محصول
 •  وابستگی هزینه های سرمایه ای
 • صرفه (مزیت) به مقیاس
 • هزینه های سرمایه ای در طول تولید
 • شکست ساختار هزینه های عملیاتی
 • ایجاد فنون انگشتی(تخمینی) برای هزینه های عملیاتی
 • نمودار جریان فرآورش گاز
 • تاسیسات معمول تولید نفت
 • نمونه جریان نقدی پیش از مالیات
 • شماتیک (نمودار) جریان نقدی معمول
 • برآورد هزینه
 • مدیریت هزینه پروژه
 • انواع مختلف هزینه
 • تکنیک ها و ابزار برآورد هزینه
 • وابستگی برآوردهای هزینه ای
 • حساسیت برآوردهای هزینه ای
 • مدل جریان نقدی پس از مالیات
 • متغیر های اضافی مدل جریان نقدی پس از مالیات
 • روش های مستهلک کردن
 • استهلاک مستقیم
 •  روش تنزل مانده و کاهش رقم پیش‌بینی شده؛
 • روش تنزل مانده و کاهش رقم پیش‌بینی شده با تبدیل به استهلاک مستقیم
 •  روش مجموع سنوات برای محاسبه استهلاک
 • روش استهلاک بر پایه واحد تولید
 • جریان نقدی واقعی و اسمی
 • میانگین وزنی هزینه سرمایه ای
 • مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
 • هزینه دارایی و هزینه بدهی
 • میانگین وزنی هزینه سرمایه ای
 • محاسبه نمونه میانگین وزنی هزینه سرمایه ای
 • ارتباط بین جریان نقدی و میانگین وزنی هزینه سرمایه ای
 • کاربرد صفحات نرم افزاری
 • استهلاک- کاربرد اکسل
 • مسائل و حل مسائل

روز سوم

 • نشانگرهای سوددهی
 • نشانگرهای سوددهی معمول
 • جریان نقدی خالص تجمعی (تنزیل شده و تنزیل نشده)
 • دوره بازپرداخت تنزیل شده
 • نرخ بازگشت داخلی
 • ارزش خالص فعلی
 • شاخص سود دهی
 • هزینه نهایی بلند مدت
 • حداکثر ریسک پایدار
 • بازده خالص و قیمت گذاری فهرست شده
 •  بازده خالص
 • روش نرخ بازگشت سرمایه و سال مبدا
 • هزینه نهایی بلند مدت
 • قیمت گذاری فهرست شده
 • جریان وجوهات و تناوب تنزیل
 • جریان وجوهات و تنزیل
 • وابستگی ارزش خالص فعلی به جریان نقدی
 • روش های تنزیل
 • مسائل و حل مسائل
 • قراردادهای نفتی بین المللی
 • نیاز به همکاری
 • قراردادهای بین المللی
 • طرف های قرارداد
 • مفاد قراردادی معمول
 • توافقهای قراردادی
 • مقایسه نظام های مالی
 • اقساط قابل تطبیق با درآمد
 • جریان نقدی سامانه های امتیازی

روز چهارم

 • قراردادهای نفتی بین المللی(ادامه)
 • قرادادهای سرمایه گذاری مشترک
 • قراردادهای پیمانکاری با مخاطره
 • ارزیابی اقتصادی قراردادهای بین المللی
 • ایجاد مفاد مالی – دنبال چه چیزهایی باشیم؟
 • شاخص پرداخت پیشاپیش(پرداخت بهره در ابتدای دوره)
 • قردادهای بین المللی (مطالعه موردی)
 • تصمیم گیری انتخاب فرصت های سرمایه گذاری
 • انواع سرمایه گذاری
 • انواع تصمیمات سرمایه گذاری
 • تصمیم گیری انتخاب فرصت های سرمایه گذاری
 • غربال گری
 • گزینه های سرمایه گذاری انحصاری دوجانبه
 • گزینه های سرمایه گذاری غیر انحصاری دوجانبه
 • سرمایه گذاری های مولد درآمد
 • با استفاده از ارزش خالص فعلی
 • با استفاده از شاخص سوددهی و نرخ داخلی بازگشت سرمایه
 • تناقض ارزش خالص فعلی/ نرخ داخلی بازگشت سرمایه
 • مشکلات ذاتی نرخ داخلی بازگشت سرمایه
 • چندین نرخ بازگشت (بازگشت چند نرخی)
 • رتبه بندی پروژه-  سرمایه گذاری غیر انحصاری دوجانبه
 • سرمایه گذاری تولید خدمت
 • استفاده از ارزش فعلی هزینه
 • استفاده از AV هزینه
 • استفاده از نرخ داخلی بازگشت سرمایه هزینه های افزایشی
 • سرمایه گذاری های تولید خدمت
 • تصمیمات مربوط به خرید در مقابل اجاره
 • مقدمه ای بر تحلیل تصمیم گیری
 • چرا تحلیل تصمیم گیری؟
 • ریسک های معمول صنعت
 • مدیریت عدم قطعیت در سرمایه گذاری های سرمایه ای
 • تحلیل حساسیت
 • چارت تورندو
 • نمودار اسپایدر
 • کاربرد های گسترده تحلیل تصمیم گیری
 • مفاهیم احتمالات پایه ای
 • تعاریف احتمال
 • توزیعات احتمال معروف ( که به طور گسترده استفاده می شود)
 • توزیعات احتمال گسسته
 • توزیع احتمال دو جمله ای

روز پنجم

 •  مفاهیم پایه ای احتمالات (ادامه)
 •  توزیعات احتمال گسسته
 •  توزیعات احتمال گسسته چند جمله ای
 •  دیگر توزیعات احتمال گسسته
 • توزیعات احتمال پیوسته
  • توزیعات احتمال نرمال
  •  توزیعات احتمال لگ نرمال (لگاریتمی)
  • استفاده از اکسل برای نشان دادن داده های توزیع شده نرمال و لگاریتمی نرمال
  • توزیع احتمال یکنواخت
  • توزیع احتمال مثلثی
  • کاربرد صفحات نرم افزاری
 • مفاهیم ارزش انتظاری
  • ارزش انتظاری متغیر های تصادفی
  • جدول احتمال
  • ارزش پولی انتظاری
  • تحلیل حساسیت
  • آزمایش گردش تاس
 • درخت های تصمیم
  • واژگان استفاده شده در درخت های تصمیم
  • حل یک درخت تصمیم
 • شبیه سازی در تحلیل تصمیم
  • برنامه های کاربردی در شبیه سازی
  • شبیه سازی در تصمیم گیری
  • حصول مشاهدات تصادفی از PDF
 • مسائل و حل مسائل
 • ارزیابی بعد از دوره

درباره مدرس دوره

 • بیش از ۳۵ سال سابقه بین المللی متنوع در حوزه های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز
 • دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی نفت و اقتصاد معدن از دانشگاه کلورادو آمریکا و همچنین مدرک پیشرفته تکنولوژی تولید از دانشگاه برونل انگلستان
 • دارای سمت ها و تجارب متنوع در حوزه های مدیریتی و مهندسی در پروژه های  عظیم  نفت، گاز و پتروشیمی
 • مشاور ارشد مهندسی نفت در شرکت SAUDI ARAMCO  و عضو تیم ارشد مشاوران اقتصادی شرکت آرامکو عربستان سعودی در سرمایه گذاری های نفت و گاز
 • مولف کتاب دو جلدی “اقتصاد پروژه و تحلیل تصمیم گیری” به عنوان پرفروش ترین کتاب این حوزه
 • مولف کتاب مرجع دوجلدی “هندبوک مهندسی نفت “
 • مدرس بین المللی دوره های آموزشی تخصصی در معتبرترین موسسسات و مراکز آموزشی در سراسر جهان
 • توسعه دهنده بسته های نرم افزاری PEPAC, PEPAC2 & PEPAC3 برای مهندسین نقت.
 • دارای مقالات متعدد در معتبرترین جورنال های نفت و گازی مانند SPE Journals، Oil & Gas Journal، World Oil،  Oil & Gas Financial Journalو…
Top