شرکت امتداد
photo_2018-03-19_01-44-58
kard
ERP farsi
amir2
Team Building held -Farsi
pm2held-farsi
pm1held-farsi
hazop-held-persian
EOR
linkedin-fa
08^262583 11ENBRIDGE061314.jpg
anjoman ha
<< >>

طراحی و ارائه دوره های آموزشی تخصصی سفارشی سازی شده در صنعت نفت و گاز